ساختار عمده لمینیت ها از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

1-لایه روئین یا فوقانی:

این لایه شفاف( TRANSPARENT)  آغشته به اکسید آلو مینیم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام ، زیبائی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوفانی است.

2- لایه دکوراتیو:

لایه دکوراتیو از جنس کاغذهای ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالائی و لایه اصلی (HDF)  قرار میگیرد.

این لایه مشخص کننده طرحهای زیبائی است که بر روی لمینیت ها نقش می بندد. طرحهای گوناگون در لمینیت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

3-لایه اصلی با میانی:

لایه اصلی لمینیت های آیریس ار جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) یعنی تخته های فیبری با دانسیته بالا میباشد.

HDF با توجه به فشردگی بسیار بالائی که دارد ( حدود  880 کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

4-لایه تحتانی یا تنظیم کننده:

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحناء پانل به سمت لایه فوقانی و تا حدودی مانع نفوذ پذیری رطوبت به بخش های فوقانی تر می باشد.

" /> ساختار عمده لمینیت ها از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

1-لایه روئین یا فوقانی:

این لایه شفاف( TRANSPARENT)  آغشته به اکسید آلو مینیم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام ، زیبائی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوفانی است.

2- لایه دکوراتیو:

لایه دکوراتیو از جنس کاغذهای ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالائی و لایه اصلی (HDF)  قرار میگیرد.

این لایه مشخص کننده طرحهای زیبائی است که بر روی لمینیت ها نقش می بندد. طرحهای گوناگون در لمینیت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

3-لایه اصلی با میانی:

لایه اصلی لمینیت های آیریس ار جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) یعنی تخته های فیبری با دانسیته بالا میباشد.

HDF با توجه به فشردگی بسیار بالائی که دارد ( حدود  880 کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

4-لایه تحتانی یا تنظیم کننده:

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحناء پانل به سمت لایه فوقانی و تا حدودی مانع نفوذ پذیری رطوبت به بخش های فوقانی تر می باشد.

" /> ساختار عمده لمینیت ها از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

1-لایه روئین یا فوقانی:

این لایه شفاف( TRANSPARENT)  آغشته به اکسید آلو مینیم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام ، زیبائی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوفانی است.

2- لایه دکوراتیو:

لایه دکوراتیو از جنس کاغذهای ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالائی و لایه اصلی (HDF)  قرار میگیرد.

این لایه مشخص کننده طرحهای زیبائی است که بر روی لمینیت ها نقش می بندد. طرحهای گوناگون در لمینیت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

3-لایه اصلی با میانی:

لایه اصلی لمینیت های آیریس ار جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) یعنی تخته های فیبری با دانسیته بالا میباشد.

HDF با توجه به فشردگی بسیار بالائی که دارد ( حدود  880 کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

4-لایه تحتانی یا تنظیم کننده:

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحناء پانل به سمت لایه فوقانی و تا حدودی مانع نفوذ پذیری رطوبت به بخش های فوقانی تر می باشد.

" /> ساختار عمده لمینیت ها از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

1-لایه روئین یا فوقانی:

این لایه شفاف( TRANSPARENT)  آغشته به اکسید آلو مینیم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام ، زیبائی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوفانی است.

2- لایه دکوراتیو:

لایه دکوراتیو از جنس کاغذهای ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالائی و لایه اصلی (HDF)  قرار میگیرد.

این لایه مشخص کننده طرحهای زیبائی است که بر روی لمینیت ها نقش می بندد. طرحهای گوناگون در لمینیت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

3-لایه اصلی با میانی:

لایه اصلی لمینیت های آیریس ار جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) یعنی تخته های فیبری با دانسیته بالا میباشد.

HDF با توجه به فشردگی بسیار بالائی که دارد ( حدود  880 کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

4-لایه تحتانی یا تنظیم کننده:

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحناء پانل به سمت لایه فوقانی و تا حدودی مانع نفوذ پذیری رطوبت به بخش های فوقانی تر می باشد.

"/> ساختار عمده لمینیت ها از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

1-لایه روئین یا فوقانی:

این لایه شفاف( TRANSPARENT)  آغشته به اکسید آلو مینیم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام ، زیبائی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوفانی است.

2- لایه دکوراتیو:

لایه دکوراتیو از جنس کاغذهای ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالائی و لایه اصلی (HDF)  قرار میگیرد.

این لایه مشخص کننده طرحهای زیبائی است که بر روی لمینیت ها نقش می بندد. طرحهای گوناگون در لمینیت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

3-لایه اصلی با میانی:

لایه اصلی لمینیت های آیریس ار جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) یعنی تخته های فیبری با دانسیته بالا میباشد.

HDF با توجه به فشردگی بسیار بالائی که دارد ( حدود  880 کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

4-لایه تحتانی یا تنظیم کننده:

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحناء پانل به سمت لایه فوقانی و تا حدودی مانع نفوذ پذیری رطوبت به بخش های فوقانی تر می باشد.

"/>

ساختار لمینیت چیست؟

ساختار عمده لمینیت ها از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

1-لایه روئین یا فوقانی:

این لایه شفاف( TRANSPARENT)  آغشته به اکسید آلو مینیم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام ، زیبائی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوفانی است.

2- لایه دکوراتیو:

لایه دکوراتیو از جنس کاغذهای ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالائی و لایه اصلی (HDF)  قرار میگیرد.

این لایه مشخص کننده طرحهای زیبائی است که بر روی لمینیت ها نقش می بندد. طرحهای گوناگون در لمینیت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

3-لایه اصلی با میانی:

لایه اصلی لمینیت های آیریس ار جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) یعنی تخته های فیبری با دانسیته بالا میباشد.

HDF با توجه به فشردگی بسیار بالائی که دارد ( حدود  880 کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

4-لایه تحتانی یا تنظیم کننده:

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحناء پانل به سمت لایه فوقانی و تا حدودی مانع نفوذ پذیری رطوبت به بخش های فوقانی تر می باشد.

ساختار عمده لمینیت ها از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.

1-لایه روئین یا فوقانی:

این لایه شفاف( TRANSPARENT)  آغشته به اکسید آلو مینیم اشباع شده همراه با رزین خاصی می باشد که باعث استحکام ، زیبائی و شفافیت محصول می گردد. میزان مقاومت در برابر سایش مرتبط با همین لایه فوفانی است.

2- لایه دکوراتیو:

لایه دکوراتیو از جنس کاغذهای ملامینه می باشد که در هنگام تولید در میان لایه بالائی و لایه اصلی (HDF)  قرار میگیرد.

این لایه مشخص کننده طرحهای زیبائی است که بر روی لمینیت ها نقش می بندد. طرحهای گوناگون در لمینیت ها به جهت وجود همین لایه می باشد.

3-لایه اصلی با میانی:

لایه اصلی لمینیت های آیریس ار جنس اچ دی اف (High Density Fiberboard) یعنی تخته های فیبری با دانسیته بالا میباشد.

HDF با توجه به فشردگی بسیار بالائی که دارد ( حدود  880 کیلوگرم بر متر مکعب) استحکام فوق العاده و حداقل جذب آب را به مشتریان ارمغان می دهد.

4-لایه تحتانی یا تنظیم کننده:

این لایه از ترکیب رزین و یک لایه عایق تشکیل شده است. وجود این لایه موجب عدم انحناء پانل به سمت لایه فوقانی و تا حدودی مانع نفوذ پذیری رطوبت به بخش های فوقانی تر می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید