1- نصب سریع وآسان: سهولت در روش نصب لمینت و سرعت نصب آن یکی ازمزایای لمینت تسبت به سایرکفپوشها است.

2- نظافت و نگهداری آسان: جهت نظافت لمینت احتیاج به مواد شوینده خاصی نیست و استفاده ازدستمال و تی مرطوب کفایت می کند.
 3- - خاصیت انتقال لمینت به مکان جدید: از آنجائیکه لمینت جزو کفپوشهای شتاور می باشد لذا انتقال آن از محل نصب شده به محل جدید امکان پذیر می باشد. این یکی از ویژگیهای منحصر بفرد لمینت نسبت به سایر کفپوشها میباشد.
4- توجیه اقتصادی: با توجه به ماندگاری بالای لمینت استفاده از این محصول مقرون به صرفه می باشد.
5- سبک سازی ساختمان: از دیدگاه مهندسان سازه لمینت محصول مناسبی جهت سبک سازی ساختمان میباشد و وزن سازه را نسبت به سایر کفپوشها بسیار کاهش میدهد. این ویژگی نیزیکی از عوامل اقتصادی بودن لمینت نسبت به سایر پوششهای کف می باشد.
6- تنوع در طرح ورنگ: تنوع بالا در طرح و رنگ لمینت موجب شده تا این محصول پاسخگی نیاز هر سلبقه ای باشد.

7- عدم سایش و شکستگی: فشردگی و تراکم لمینت و همچنین مقاومت سطح روئین آن باعث عدم سایش و مقاومت در برابرضربه می باشد.

" />

1- نصب سریع وآسان: سهولت در روش نصب لمینت و سرعت نصب آن یکی ازمزایای لمینت تسبت به سایرکفپوشها است.

2- نظافت و نگهداری آسان: جهت نظافت لمینت احتیاج به مواد شوینده خاصی نیست و استفاده ازدستمال و تی مرطوب کفایت می کند.
 3- - خاصیت انتقال لمینت به مکان جدید: از آنجائیکه لمینت جزو کفپوشهای شتاور می باشد لذا انتقال آن از محل نصب شده به محل جدید امکان پذیر می باشد. این یکی از ویژگیهای منحصر بفرد لمینت نسبت به سایر کفپوشها میباشد.
4- توجیه اقتصادی: با توجه به ماندگاری بالای لمینت استفاده از این محصول مقرون به صرفه می باشد.
5- سبک سازی ساختمان: از دیدگاه مهندسان سازه لمینت محصول مناسبی جهت سبک سازی ساختمان میباشد و وزن سازه را نسبت به سایر کفپوشها بسیار کاهش میدهد. این ویژگی نیزیکی از عوامل اقتصادی بودن لمینت نسبت به سایر پوششهای کف می باشد.
6- تنوع در طرح ورنگ: تنوع بالا در طرح و رنگ لمینت موجب شده تا این محصول پاسخگی نیاز هر سلبقه ای باشد.

7- عدم سایش و شکستگی: فشردگی و تراکم لمینت و همچنین مقاومت سطح روئین آن باعث عدم سایش و مقاومت در برابرضربه می باشد.

" />

1- نصب سریع وآسان: سهولت در روش نصب لمینت و سرعت نصب آن یکی ازمزایای لمینت تسبت به سایرکفپوشها است.

2- نظافت و نگهداری آسان: جهت نظافت لمینت احتیاج به مواد شوینده خاصی نیست و استفاده ازدستمال و تی مرطوب کفایت می کند.
 3- - خاصیت انتقال لمینت به مکان جدید: از آنجائیکه لمینت جزو کفپوشهای شتاور می باشد لذا انتقال آن از محل نصب شده به محل جدید امکان پذیر می باشد. این یکی از ویژگیهای منحصر بفرد لمینت نسبت به سایر کفپوشها میباشد.
4- توجیه اقتصادی: با توجه به ماندگاری بالای لمینت استفاده از این محصول مقرون به صرفه می باشد.
5- سبک سازی ساختمان: از دیدگاه مهندسان سازه لمینت محصول مناسبی جهت سبک سازی ساختمان میباشد و وزن سازه را نسبت به سایر کفپوشها بسیار کاهش میدهد. این ویژگی نیزیکی از عوامل اقتصادی بودن لمینت نسبت به سایر پوششهای کف می باشد.
6- تنوع در طرح ورنگ: تنوع بالا در طرح و رنگ لمینت موجب شده تا این محصول پاسخگی نیاز هر سلبقه ای باشد.

7- عدم سایش و شکستگی: فشردگی و تراکم لمینت و همچنین مقاومت سطح روئین آن باعث عدم سایش و مقاومت در برابرضربه می باشد.

" />

1- نصب سریع وآسان: سهولت در روش نصب لمینت و سرعت نصب آن یکی ازمزایای لمینت تسبت به سایرکفپوشها است.

2- نظافت و نگهداری آسان: جهت نظافت لمینت احتیاج به مواد شوینده خاصی نیست و استفاده ازدستمال و تی مرطوب کفایت می کند.
 3- - خاصیت انتقال لمینت به مکان جدید: از آنجائیکه لمینت جزو کفپوشهای شتاور می باشد لذا انتقال آن از محل نصب شده به محل جدید امکان پذیر می باشد. این یکی از ویژگیهای منحصر بفرد لمینت نسبت به سایر کفپوشها میباشد.
4- توجیه اقتصادی: با توجه به ماندگاری بالای لمینت استفاده از این محصول مقرون به صرفه می باشد.
5- سبک سازی ساختمان: از دیدگاه مهندسان سازه لمینت محصول مناسبی جهت سبک سازی ساختمان میباشد و وزن سازه را نسبت به سایر کفپوشها بسیار کاهش میدهد. این ویژگی نیزیکی از عوامل اقتصادی بودن لمینت نسبت به سایر پوششهای کف می باشد.
6- تنوع در طرح ورنگ: تنوع بالا در طرح و رنگ لمینت موجب شده تا این محصول پاسخگی نیاز هر سلبقه ای باشد.

7- عدم سایش و شکستگی: فشردگی و تراکم لمینت و همچنین مقاومت سطح روئین آن باعث عدم سایش و مقاومت در برابرضربه می باشد.

"/>

1- نصب سریع وآسان: سهولت در روش نصب لمینت و سرعت نصب آن یکی ازمزایای لمینت تسبت به سایرکفپوشها است.

2- نظافت و نگهداری آسان: جهت نظافت لمینت احتیاج به مواد شوینده خاصی نیست و استفاده ازدستمال و تی مرطوب کفایت می کند.
 3- - خاصیت انتقال لمینت به مکان جدید: از آنجائیکه لمینت جزو کفپوشهای شتاور می باشد لذا انتقال آن از محل نصب شده به محل جدید امکان پذیر می باشد. این یکی از ویژگیهای منحصر بفرد لمینت نسبت به سایر کفپوشها میباشد.
4- توجیه اقتصادی: با توجه به ماندگاری بالای لمینت استفاده از این محصول مقرون به صرفه می باشد.
5- سبک سازی ساختمان: از دیدگاه مهندسان سازه لمینت محصول مناسبی جهت سبک سازی ساختمان میباشد و وزن سازه را نسبت به سایر کفپوشها بسیار کاهش میدهد. این ویژگی نیزیکی از عوامل اقتصادی بودن لمینت نسبت به سایر پوششهای کف می باشد.
6- تنوع در طرح ورنگ: تنوع بالا در طرح و رنگ لمینت موجب شده تا این محصول پاسخگی نیاز هر سلبقه ای باشد.

7- عدم سایش و شکستگی: فشردگی و تراکم لمینت و همچنین مقاومت سطح روئین آن باعث عدم سایش و مقاومت در برابرضربه می باشد.

"/>

چرا لمینت؟

1- نصب سریع وآسان: سهولت در روش نصب لمینت و سرعت نصب آن یکی ازمزایای لمینت تسبت به سایرکفپوشها است.

2- نظافت و نگهداری آسان: جهت نظافت لمینت احتیاج به مواد شوینده خاصی نیست و استفاده ازدستمال و تی مرطوب کفایت می کند.
 3- - خاصیت انتقال لمینت به مکان جدید: از آنجائیکه لمینت جزو کفپوشهای شتاور می باشد لذا انتقال آن از محل نصب شده به محل جدید امکان پذیر می باشد. این یکی از ویژگیهای منحصر بفرد لمینت نسبت به سایر کفپوشها میباشد.
4- توجیه اقتصادی: با توجه به ماندگاری بالای لمینت استفاده از این محصول مقرون به صرفه می باشد.
5- سبک سازی ساختمان: از دیدگاه مهندسان سازه لمینت محصول مناسبی جهت سبک سازی ساختمان میباشد و وزن سازه را نسبت به سایر کفپوشها بسیار کاهش میدهد. این ویژگی نیزیکی از عوامل اقتصادی بودن لمینت نسبت به سایر پوششهای کف می باشد.
6- تنوع در طرح ورنگ: تنوع بالا در طرح و رنگ لمینت موجب شده تا این محصول پاسخگی نیاز هر سلبقه ای باشد.

7- عدم سایش و شکستگی: فشردگی و تراکم لمینت و همچنین مقاومت سطح روئین آن باعث عدم سایش و مقاومت در برابرضربه می باشد.

1- نصب سریع وآسان: سهولت در روش نصب لمینت و سرعت نصب آن یکی ازمزایای لمینت تسبت به سایرکفپوشها است.

2- نظافت و نگهداری آسان: جهت نظافت لمینت احتیاج به مواد شوینده خاصی نیست و استفاده ازدستمال و تی مرطوب کفایت می کند.
 3- - خاصیت انتقال لمینت به مکان جدید: از آنجائیکه لمینت جزو کفپوشهای شتاور می باشد لذا انتقال آن از محل نصب شده به محل جدید امکان پذیر می باشد. این یکی از ویژگیهای منحصر بفرد لمینت نسبت به سایر کفپوشها میباشد.
4- توجیه اقتصادی: با توجه به ماندگاری بالای لمینت استفاده از این محصول مقرون به صرفه می باشد.
5- سبک سازی ساختمان: از دیدگاه مهندسان سازه لمینت محصول مناسبی جهت سبک سازی ساختمان میباشد و وزن سازه را نسبت به سایر کفپوشها بسیار کاهش میدهد. این ویژگی نیزیکی از عوامل اقتصادی بودن لمینت نسبت به سایر پوششهای کف می باشد.
6- تنوع در طرح ورنگ: تنوع بالا در طرح و رنگ لمینت موجب شده تا این محصول پاسخگی نیاز هر سلبقه ای باشد.

7- عدم سایش و شکستگی: فشردگی و تراکم لمینت و همچنین مقاومت سطح روئین آن باعث عدم سایش و مقاومت در برابرضربه می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید